สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

            เมื่อ วันที่ 30 พ.ย.63 เวลา 1500 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี2563 ให้กับบุตรข้าราชการในสังกัด ระดับสามัญศึกษา จำนวน 4 ทุนๆละ 1,700 บาท (ทุนของ บก.ทท.) เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับบุตรข้าราชการที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุตรข้าราชการคนอื่นๆ ได้เห็นถึงความเพียรมานะพยามยามในการเรียนต่อไป โดยมี พ.อ.ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานการมอบทุน ณ บก.วส.909 สนภ.2 นทพ. บ.รุ่งพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน