สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

            เมื่อ วันที่ 4 พ.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพลร่วมกิจกรรมวันเอาแรงเกี่ยวข้าว 909 สามัคคี บริเวณพื้นที่แปลงนาศูนย์การเรียนรู้ของหน่วย เพื่อนนำผลผลิตข้าวที่ได้เป็นสวัสดิการอาหารกลางวันให้กับกำลังพลในการประกอบเลี้ยง และเป็นการน้อมนำหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วย

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน