สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

            เมื่อ วันที่ 25 พ.ย.63เวลา 1000 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบให้ชุดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าว การจัดนิทรรศการ 38 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน"สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชาติที่ยั่งยืน"เพื่อเผยแพร่แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการขยายผลไปสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ แล ะความใส่พระราชหฤทัยถึงความเป็นอยู่ ของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร โดยมีนายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี เป็นประธาน

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน