สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

                              เมื่อ วันที่ 27 พ.ค.64 เวลา 0830 - 1100 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909  สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 และ กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน วส.909 สนภ.2 นทพ. ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ด้วยการทำการตัดหญ้า ตกแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดรอบบริเวณหน่วย  ณ วส.909 สนภ.2 นทพ. บ.รุ่งพัฒนา ต.ธาตุนาเวง  อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนครี

      

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2565
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.