สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

                       เมื่อ วันที่ 11 พ.ค.65 เวลา 0859-0959 บก.ทท.(นทพ.)โดย พ.อ.ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ2.นทพ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดยางอาจ บ.ยางอาจ ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เพื่อเป็นที่ทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ โดยมีหลวงปู่อุดมทรัพย์ สิริคุตโต วัดเวฬุวรรณ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงออกอากาศทางระบบ วิทยุออนไลน์เวปไซต์ afdc-rbs909.rtarf.mi.th.เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังด้วย ณ.วัดยางอาจ บ.ยางอาจ ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

      

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2565
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.