วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ลำดับ รายการ Download
1 จัดจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์
เปิด
2 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกตาข่ายถัก   26 เม.ย.61 
เปิด
3 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างงานเทพื้นคอนกรีตหน้าอาคารอเนกประสงค์   25 เม.ย.61
เปิด
4 จ้างเหมาบริการซ่อมครื่องส่ง ระบบ เอเอ็ม 8 ก.พ.61
เปิด
5 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 12 ธ.ค.60
เปิด
6 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 8 พ.ย.60
เปิด

Link การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง