สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

กิจกรรมหน่วย หน้า 2 (ต่อ)

         เมื่อ วันที่ 28 เม.ย.65 เวลา 1700 – 1830 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.
ให้การต้อนรับ  พ.อ.ยศกร บุญบวรพงศ์ ผอ.กขว.
         เมื่อ วันที่่  26 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย  วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ พ.ท. วิทยายุทธไตรกัลยา เป็นผู้แทนหน่วย เข้าร่วม
          เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรีศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2565
         เมื่อ
วันที่่  26 เม.ย.65 บก.ทท.
         เมื่อ วันที่่  23 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพลจากชุดปฏบัติหน้าที่เวรเตรียม
พร้อมในห้วงระหว่าง วันที่ 18 –
         เมื่อ วันที่่  22 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล  ผิวเณร
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. ในการมอบชุดสำหรับป้องกัน
         เมื่อ วันที่่  19 เม.ย.65 เวลา 0930 - 1100  บก.ทท.(นทพ.)   โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ผู้สื่อข่าว เป็นผู้แทนมอบเจล
         เมื่อ วันที่่  18 เม.ย.65 เวลา 1400 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ พ.ท.อิทธิพล เดียงสา รอง หน.วส.909

         เมื่อ วันที่่  18 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.  ดำเนินการตรวจคัดกรองกำลังพลของหน่วย ก่อนเข้าปฏิบัติงานในหน่วย
หลังวัน
         เมื่อ วันที่่ 14 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลเสนารักษ์สนับสนุนการปฎิบัต
ิงานของสมาคมกู้ภัยร่วม
         เมื่อ วันที่่  8 เม.ย.65 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ พ.ท. อิทธิพล  เดียงสา รอง หน.วส.909 สนภ.2 เป็นผู้แทน
         เมื่อ วันที่่ 6 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องใน
         เมื่อ วันที่่ 5 เม.ย.65 เวลา 1000 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ส่งผู้สื่อข่าวเข้าร่วมเวทีสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “ผู้ว่าฯ
         เมื่อ วันที่่ 2 เม.ย.65 เวลา 1500 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพของ
                   เมื่อ วันที่่ 2 เม.ย.65 เวลา 0700 - 1100
บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า
       เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2565  
         เมื่อ
วันที่่ 1 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.)

 

กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2565
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.