สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

กิจกรรมหน่วย หน้า 2 (ต่อ)

เมื่อ วันที่่ 26 ส.ค.64 เวลา 0900 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.รับมอบพันธ์ุกล้าต้นฟ้าทะลายโจร จากคุณสมศักดิ์ ลดขุนทด เกษตรกร
เมื่อ วันที่่ 25 ส.ค.64 เวลา 1000 - 1200 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย พ.อ. ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้กำลังและชุด
เมื่อ วันที่่ 23 ส.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการปรับปรุงระบบส่งสัญญาณ
เมื่อ วันที่่ 17 ส.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้จัดกำลังพลของหน่วย ทำการปรับปรุงระบบเสาไฟฟ้าแรง
เมื่อ วันที่่ 13 ส.ค.64 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลจำนวน 10 นาย เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
เมื่อ
วันที่่ 12 ส.ค. 64 เวลา 0830 บก.ทท.
เมื่อ วันที่่ 11 ส.ค. 64 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อ วันที่่ 10 ส.ค.64 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลจำนวน 20 นาย เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แอสตร้าเซน
เมื่อ วันที่่ 10 ส.ค.64 เวลา 1030 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ให้กำลังพลดูแลแปลงนาข้าวในพื้นที่ของหน่วย และซ่อมปรับปรุงระบบ
เมื่อ วันที่่ 7 ส.ค.64 เวลา 0900-1030 บก.ทท (นทพ.) โดย วส.909.สนภ.2 นทพ. จัดเวรรักษาการณ์ ได้ดำเนินการซักซ้อม แผนเผชิญ

เมื่อ วันที่่ 3 ส.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวัน

เมื่อ วันที่่ 2 ส.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วย เนื่องใน

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

 

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.

ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.