สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

กิจกรรมหน่วย หน้า 2 (ต่อ)

      เมื่อ วันที่่ 29 พ.ย.64  บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้ดำเนินการ
โครงการปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า และยก
      เมื่อ วันที่่ 27 พ.ย.64 เวลา 1000 - 1200 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ขวัญใจ นทพ. ประ
      เมื่อ วันที่่ 25 พ.ย.64 เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดชุดผู้สื่อข่าวฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยา

      เมื่อ วันที่่ 23 พ.ย.64 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. เข้าประสานการปฎิบัติ การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เนื่อง
  เมื่อ วันที่่ 23 พ.ย.64 เวลา 1000 บก.ทท.โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบหมายให้ รองหน.วส.909 สนภ.2 นทพ.พร้อมชุดผู้สื่อ
      เมื่อ วันที่่ 22 พ.ย. 64 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบชุดแทคติคอลซึ่งได้รับจาก ผบ.นทพ.ให้กำลังพลสวมใส่ในการ
           เมื่อ วันที่่ 21 พ.ย.64 เวลา  บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2  นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างถาวร
      เมื่อ วันที่่ 19 พ.ย.64 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนหน่วยฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนจังหวัดสกลนคร ในเรื่องการ
      เมื่อ วันที่่ 19 พ.ย.64 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลหน่วยฯ ร่วมกับ มทบ.29 ทภ.2  และพุทธศาสนิกชนใน
          เมื่อ วันที่่ 17 พ.ย. 64 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.)โดย พ.อ.ณฐพล ผิวเณรหน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพลมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 40 ชุดให้กับ
   เมื่อ วันที่่ 16 พ.ย.64 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล 
ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ นายทหาร
      เมื่อ วันที่่ 15 พ.ย.64 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลหน่วยฯ ร่วมกับนกส.2 สทพ.นทพ.และพุทธ
      เมื่อ วันที่่ 13 พ.ย.64 เวลา 0700  บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดชุดผู้สื่อข่าว และชุดถ่ายทอดเสียง ในโอกาส
      เมื่อ วันที่่ 11 พ.ย.64 เวลา 1000  บก.ทท.โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญ
เมื่อ วันที่่ 11 พ.ย.64 เวลา 1000  บก.ทท.โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.
จัดเจ้าหน้าที่ชุดผู้สื่อข่าว เข้าร่วมการประชุมการประชาสัมพันธ์ให้
      เมื่อ วันที่่ 10 พ.ย.64 เวลา 0830 -1200 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลร่วมกันเกี่ยวข้าวในที่นาจำนวน 4 ไร่ ที่ร่วมกันปลูก เพื่อใช้
      เมื่อ วันที่่ 7 พ.ย.64 เวลา 0930 -1119 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดเตรียมพร้อม ร่วม
      เมื่อ วันที่่ 5 พ.ย.64 เวลา 0800 -1200 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ พ.ท. วิทยายุทธ  ไตรกัลญา  เป็นผู้แทนหน่วย เข้าร่วม
      เมื่อ วันที่่ 4 พ.ย.64 เวลา 0730 -1350 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ ร.ท.ภูษิต  โพธิพันธุ์ จิตอาสา 904 รหัส 2-ก064 เป็น
      เมื่อ วันที่่ 2 พ.ย.64 เวลา 0830 -1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ ร.ท.ภูษิต  โพธิพันธุ์ จิตอาสา 904 รหัส 2-ก064 เป็น
   เมื่อ วันที่่ 1 พ.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย ศปชส.ศปก.วส.909 สนภ.2
นทพ.ทำการซ่อมแก้ไขระบบประปาภายในหน่วย ซึ่งเกิดปัญหารั่วซึม ให้ใช้  

 

กิจกรรมย้อนหลัง

 

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.

ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.