สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

กิจกรรมหน่วย หน้า 2 (ต่อ)

      เมื่อ วันที่่ 31 ต.ค.64 บก.ทท.โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัด จนท.
ประชาสัมพันธ์สนับสนุน กอ.ร่วมรักษาความปลอดภัย และ
      เมื่อ วันที่่ 30 ต.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย ศปชส.ศปก.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัด จนท.แผนกเทคนิค ทำการซ่อมปรับปรุงระบบส่งสัญญาณถ่าย
      เมื่อ วันที่่ 28 ต.ค.64 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909สนภ.2 นทพ.จัดชุดผู้สื่อข่าวพบปะและสัมภาษณ์ นาง
      เมื่อ วันที่่ 28 ต.ค.64 เวลา 0900 กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย วส.909สนภ.2 นทพ.ทำการฝึกทบทวนท่าพระราชทานประจำ
      "นักรบสีน้ำเงินลงพื้นที่พบปะเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียง“ 
เมื่อ
วันที่่ 25 ต.ค.64 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดชุดผู้
            “จิตอาสาภัยพิบัติ วส.909 สนภ.2 นทพ. ร่วมบำเพ็ญประโยชน์”
เมื่อ
วันที่่ 24 ต.ค.64 0900 บก.ทท.(นทพ.)
  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยะมหาราช”(รัชกาลที่ 5)
 
เมื่อ
วันที่่ 23 ต.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย
เมื่อ วันที่่ 22 ต.ค.64 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล  ของหน่วย ทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา”
เมื่อ วันที่่ 22 ต.ค.64 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล จัดพิธีบวงสรวง,วางพวง
กองบัญชาการกองทัพไทย จัดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าวพิธีถวายปราสาทผึ้ง "งามเป็นหนึ่ง ปราสาทผึ้งเมืองสกล"
เมื่อ
วันที่่ 20 ต.ค.64 บก.ทท. โดย วส. 909
เมื่อ วันที่่ 20 ต.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล  ของหน่วย ทำกิจกรรม “สัปดาห์สามัคคีพัฒนา” เพื่อปรับปรุงภูมิ
เมื่อ วันที่่ 19 ต.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ จ.ส.อ. สิทธิพงค์  ชาญศรี นายสิบเสนารักษ์ วส.909 ฯ เข้าร่วม
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

เมื่อ
วันที่่ 18 ต.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัด

เมื่อ วันที่่ 18 ต.ค.64 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.พร้อมผู้แทนนายทหารของหน่วย เข้าพบและแสดง
เมื่อ วันที่่ 18 ต.ค.64 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพลของหน่วยร่วมกับ ร.3 จัดกิจกรรม จิต
เมื่อ วันที่่ 17-18 ต.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ จ.ส.อ. สิทธิพงค์  ชาญศรี นายสิบ
เมื่อ วันที่่ 17 ต.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.และร่วมให้การต้อนรับ ดร.วีรชิต วีระคุณ ที่ปรึกษารัตมนตรีว่าการ
เมื่อ วันที่่ 15 ต.ค. 64 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ทำการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชา
เมื่อ วันที่่ 14 ต.ค.64 เวลา 1430 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลทุกนายร่วม
เมื่อ วันที่่ 13 ต.ค.64 เวลา 1330 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล ผิวเณร  หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ ร.ท.ภูษิต  โพธิพันธุ์ นปชส.วส.909 ฯ/ จิต
เมื่อ วันที่่ 13 ต.ค.64 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็น
เมื่อ วันที่่ 12 ต.ค.64 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ
เมื่อ วันที่่ 12 ต.ค.64 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล จัดพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อม
เมื่อ วันที่่ 12 ต.ค.64 เวลา 0700 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับ นักจัดรายการและแฟนรายการ วส.909ฯ จำนวน 10
เมื่อ วันที่่ 12 ต.ค.64 เวลา 0700 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล จัดพิธีตักบาตร์พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้าย
เมื่อ วันที่่ 8 ต.ค.64 เวลา 1230 -1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ พ.ท. อิทธิพล  เดียงสา รอง
เมื่อ วันที่่ 5 ต.ค.64 เวลา 1430 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ร่วมเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นางฤดี  บุญให้ ภรรยาของ
เมื่อ วันที่่ 5 ต.ค.64 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานการประชุมกำลังพล ประจำ
เมื่อ วันที่่ 2 ต.ค.64 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย
พ.อ. ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ พ.ท.อิทธิพล เดียงสา พร้อมด้วย

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

 

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.

ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.