ภารกิจ

ถานีวิทยุกระจายเสียง 909 มีหน้าที่ในการส่งกระจายเสียง เผยแพร่ข่าวสารวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกับอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎร เสนอบทความ สารคดีและให้ความรู้ ความบันเทิง      เป็นสื่อระหว่างประชาชนกับรัฐบาลตลอดจนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการจิตวิทยา
ในพื้นที่รับผิดชอบ