ประวัติหน่วย

ประวัติการก่อตั้ง


ในต้นปี พ.ศ.๒๕๐๙ รัฐบาลในขณะนั้น ได้พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์การก่อการร้อยได้ทวีความรุนแรง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนถูกปลุกระดมและโฆษณาชวนเชื่อจากลัทธิฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลประชาธิปไตยอย่างหนัก รัฐบาลควรจะได้สื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนต่อต้านการปลุกระดมโฆษณาชวนเชื่อเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          เมื่อ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๙ นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือ กรป.กลาง (ปัจจุบันคือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หรือ นทพ.) ได้อนุมัติหลักการให้ กรป.กลาง จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอ เอ็ม ที่มีกำลังส่ง ๕๐ กิโลวัตต์ ขึ้นที่ จ.สกลนคร โดยประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มอบชุดเครื่องส่งกระจายเสียงแบบสนามให้ และกองทัพบกได้อนุมัติพื้นที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่ ริมถนนสกลนคร-นครพนม บริเวณบ้านรุ่งพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ให้เป็นที่ตั้งสถานีฯ โดยให้ชื่อสถานีฯ ว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ใช้ชื่อย่อว่าวส.๙๐๙ กรป.กลาง ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อตามการจัดส่วนราชการใหม่เป็น สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา” ใช้ชื่อย่อว่า วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.
          สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ ได้เริ่มทำการทดลองส่งกระจายเสียงออกอากาศ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๐ จนกระทั่งวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๐ จึงได้ทำการส่งกระจายเสียงอย่างเป็นทางการในระบบ เอเอ็ม ความถี่ ๘๓๗ กิโลเฮิรตซ์


          ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๓ ได้จัดตั้งการส่งกระจายเสียงในระบบ เอฟเอ็ม อีกระบบหนึ่ง มีกำลังส่ง ๑๐๐ วัตต์ และในภายหลังได้ขยายเป็นระบบ เอฟเอ็ม สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ กำลังส่ง ๑ กิโลวัตต์ ความถี่ ๙๔.๗๕ เม็กกะเฮิรตซ์ เริ่มกระจายเสียงตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นต้นมา
             และเนื่องจากเครื่องส่งที่ใช้ในการกระจายเสียงระบบ เอ เอ็ม นั้น ใช้งานมานานอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ชำรุดตามสภาพ ประกอบกับระเบียบใหม่ของ กบว. ได้จัดสรรให้สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ ส่งกระจายเสียงออกอากาศได้เพียง ๕ กิโลวัตต์ เครื่องเดิมไม่สามารถลดกำลังส่งลงได้ เพราะมีตำแหน่งการใช้งานเพียง ๒ ตำแหน่ง คือ Low (๒๕ กิโลวัตต์) และ High (๕๐ กิโลวัตต์) ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ จึงได้งดใช้ออกอากาศ และขณะเดียวกันได้รับความช่วยเหลือจากมิตรประเทศ สนับสนุนเครื่องส่งระบบ เอ เอ็ม ใหม่ ยี่ห้อ Harris ขนาดกำลังส่ง ๕๐ กิโลวัตต์ (ทำงานเต็มที่ ๒๘ กิโลวัตต์) สามารถลดเพิ่มกำลังส่งออกอาอากาศได้ตั้งแต่ ๑-๕๐ กิโลวัตต์ รัศมีการรับฟังในระยะหวังผลประมาณ ๑๐๐ กม.
             ในปี ๒๕๓๗ เช่นกัน สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ ได้รับการช่วยเหลือจาก บริษัท มีเดียพลัส จำกัด สนับสนุนติดตั้งเครื่องส่งกระจายเสียงในระบบ เอฟ เอ็ม เครื่องใหม่ ยี่ห้อ RVR ขนาดกำลังส่งออกอากาศ ๑-๑๐ กิโลวัตต์ ทำการส่งออกอากาศโดยใช้ความถี่ ๙๔.๗๕ เมกะเฮิรตซ์ กำลังส่งออกอากาศที่ ๒.๕ กิโลวัตต์ (ตามที่ได้รับอนุมัติ) รัศมีการรับฟังในระยะหวังผลประมาณ ๑๐๐ กม. ทดแทนเครื่องเดิมที่ทรุดโทรม เนื่องจากใช้งานมานานและกำลังส่งออกอากาศต่ำ