การจัด

  สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 เป็นหน่วยขึ้นตรง สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 

แบ่งการจัดส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน ด้วยกัน คือ
  • กองบังคับการ
  • แผนกธุรการและส่งกำลังบำรุง
  • แผนกรายการและข่าว
  • แผนกเทคนิค